Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési Feltételek

I. A blessclean.hu oldalon termékek ismertetése, tájékoztatója és az ÁSZF hatálya

A Bless Health Kft. védőfelszerelések, maszkok, köpenyek, gumikesztyűk értékesítését végzi a blessclean.hu webshopján keresztül.
A webshopban a Bless Health Kft. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig hatályosak és kiterjednek minden webshopon keresztül végzett megrendelésre. Az adatvédelmi nyilatkozat szintén a honlapon érhető el.

II. A Szolgáltató

A blessclean.hu online áruházat a Bless Health Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
A Szolgáltató cégneve: Bless Health Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-382987
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 29194403-2-43
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:

III. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a blessclean.hu internetes áruházbanelektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a blessclean.hu webcímen, illetve telefonon lehetséges. A szerződés nyelve a magyar nyelv. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

b) Kézhezvételi időpontházhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (CÍM), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

e) A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású termékekek adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású termék vásárlására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog a fenti a. pont rendelkezései szerint gyakorolható
f) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.
IV. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a CÍMEN Szolgáltató szállít postai úton és futárral is. A webshopban meghirdetett termékek bruttó áron kerülnek feltüntetetésre, tartalmazzák a csomagolási költséget, de házhozszállítás díját nem.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
A megrendelt termékeket készpénzben utánvéttel, illetve bankkártyás fizetéssel lehetséges teljesíteni.
A szállítás futárszolgálattal történik. Személyes átvételre kizárólag megegyezés alapján kerülhet sor.
Az adatbeviteli hibák javítására a rendelés leadását követően nincs lehetőség, amennyiben ilyen jellegű problémája lesz, kérjük jelezze vagy e-mailben az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a Kapcsolat fül alatt írhat egy ezzel kapcsolatos megjegyzést, a webshop munkatársai pedig az ezzel kapcsolatos hibát így javíthatják.

A vásárlás menete:
A vásárláshoz regisztráció nem szükséges a vásárló a termékre kattintással kiválaszthatja a megfelelő számú terméket, majd azt a kosárhoz adhatja és a rendelést ezt követően tudja leadni adatai megadásával.

V. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
Fogyasztói panaszügyintézés írásban, az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen.
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.